Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2023

Vandaag is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Elk jaar maken we de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en we signaleren verbanden en oorzaken.

Onderwijsontwikkelingen

Er wordt veel gevraagd van het onderwijs onder vaak lastige omstandigheden. Acute problemen zoals een tekort aan leraren, zorgen om het welzijn van leerlingen en studenten en het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers maken het lastig om te focussen op de lange termijn. Toch is het cruciaal om tijd vrij te maken om gezamenlijk doelen te stellen, lessen goed voor te bereiden en doorlopend gericht te professionaliseren. Besturen, scholen en beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om te werken aan de verdere verbetering van basisvaardigheden en kansengelijkheid. Daar is samenwerking voor nodig, van ministers tot en met de klas.

Rapport De Staat van het Onderwijs 2023

De staat van het hoger onderwijs

In het studiejaar 2022-2023 zijn minder studenten begonnen aan een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). De afname is in het wo minder sterk dan in het hbo vanwege de instroom van internationale studenten. Minder studenten beginnen aan een tweedegraads lerarenopleiding of aan een universitaire lerarenopleiding en het aantal behaalde diploma’s bij deze opleidingen neemt af.

Studenten van wie de ouders niet in het hoger onderwijs (ho) hebben gestudeerd en studenten uit de lagere en midden-inkomensgroepen maken een relatief klein deel uit van de groep startende studenten in het ho. Deze scheve verdeling is al eerder in het onderwijs tot stand gekomen en wordt versterkt in selecterende opleidingen.

Het is onbekend met welk Nederlands taalniveau de meeste studenten in- of uitstromen. Studenten schatten hun eigen Nederlandse schrijfvaardigheid behoorlijk hoog in. Studenten aan Engelstalige opleidingen krijgen nauwelijks de mogelijkheid om hun Nederlandse schrijfvaardigheid te oefenen.

Veel studenten kost het moeite om zelf een stageplaats te vinden. Dit leidt soms tot studievertraging. Sommige studenten hebben bovendien te maken met stagediscriminatie, bij het zoeken naar een stage en tijdens de stage.

Deelrapport – De staat van het hoger onderwijs 2023

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees het digitale magazine

In het digitale magazine bij De Staat van het Onderwijs 2023 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Bekijk het Online Magazine

Wordt vervolgd

De komende periode zullen wij op verschillende momenten en plaatsen aandacht geven aan de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2023 en mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die we signaleerden. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de website, de nieuwsbrieven en het LinkedIn-account van de inspectie in de gaten.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.