Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over een onderzoek dat we uitvoerden naar klachtenprocedures in het hoger onderwijs. Ook blikken we terug op de Staat van het Onderwijs 2022.

Houd klachtenprocedure tegen het licht

Lang niet alle studenten hebben er vertrouwen in dat hun eventuele klacht of feedback over hun opleiding serieus wordt genomen. Verder weten velen niet waar ze een klacht zouden moeten indienen. En niet iedereen die ooit een klacht had is tevreden met de afhandeling. Dat blijkt uit de factsheet ‘Studenten over de klachtenprocedure in het hoger onderwijs’ dat de resultaten weergeeft van een enquête die de Inspectie van het Onderwijs hield onder studenten. De inspectie beschouwt de resultaten van het - relatief kleinschalige - onderzoek als signaal. Daarom worden instellingsbesturen opgeroepen om de klachtenafhandeling te evalueren en de bekendheid van de procedure bij hun studenten te onderzoeken. De enquête maakt deel uit van een groter onderzoek naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Eerder publiceerde de inspectie de factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs.
 

Onderwijskwaliteit overeind ondanks pandemie, zorgen over leerervaring en studentenwelzijn

De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de onderwijskwaliteit in grote lijnen overeind, doordat hogescholen en universiteiten snel wisten om te schakelen naar online onderwijs en ze vervolgens dit systematisch verbeterden. In het algemeen leed de studievoortgang er voor de meeste studenten niet onder. Tegelijkertijd zijn er wel serieuze zorgen: de leerervaring van studenten verschraalde en het studentenwelzijn kwam onder druk te staan. Dat blijkt uit het gezamenlijke onderzoek ‘De verbinding valt weg’ door de NVAO en de inspectie. Studenten zouden nu de gemiste leerervaring moeten kunnen inhalen en er moet actief worden gewerkt aan de bevordering van het studentenwelzijn, stellen de onderzoekers.

Staat van het Onderwijs 2022: “Samen de trend keren kan”

Op 13 april presenteerde de inspectie de Staat van het Onderwijs 2022. De belangrijkste boodschap: de al lang neergaande trend in taal en rekenen moet gekeerd worden, en dat kán ook. Als iedereen zich daar gezamenlijk op focust, stelt de inspectie in het rapport, zou over 2 jaar in elk geval de eerste beweging naar boven zichtbaar moeten zijn. Al zal het langere adem vergen om deze basisvaardigheden weer structureel op peil te brengen. Focus betekent zeker niet dat leerlingen alleen maar les hoeven te krijgen in taal en rekenen, benadrukt de inspectie, maar wel dat het prioriteit krijgt en dat er niet allerlei nieuwe prioriteiten aan scholen en opleidingen worden opgelegd. 

“Meer en structurele ruimte voor professionele ontwikkeling leraren”

Een voorwaarde voor verbetering is volgens de inspectie dat leraren meer en structurele ruimte krijgen voor hun professionele ontwikkeling. Het pleidooi om sterk te investeren in leraren werd overigens soms ten onrechte vertaald in de veronderstelling dat de achterstanden dan ook door de leraren zouden zijn veroorzaakt; dat zetten we hierbij graag recht. 

Onderwijsestafette en conferentie: oplossingen en opbrengsten

Na de presentatie volgde een onderwijsestafette waarin vele onderwijsorganisaties eigen oplossingsrichtingen aandroegen om de basisvaardigheden en kansengelijkheid te verbeteren. De wetenschappelijke reflecties op deze oplossingen en de opbrengsten uit de werkconferentie die op de estafette volgden zijn op de website na te lezen. Besturen, scholen en opleidingen kunnen dit alles benutten als inspiratie voor hun eigen traject om de basisvaardigheden te versterken.
 

Servicemededelingen nieuwe of verbeterde functionaliteiten ISD

Binnenkort versturen we u via het Internet Schooldossier (ISD) servicemededelingen om u op de hoogte te brengen van nieuwe of verbeterde functionaliteiten. Wilt u weten waar we aan werken? Bekijk het overzicht.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.