2 studenten werken samen op 1 laptop
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor digitale weerbaarheid. Daarnaast leest u over het vertrek van Directeur Toezicht Hoger Onderwijs Erik Martijnse. En verder leest u dat u zich vanaf nu kunt aanmelden voor een of meerdere online onderdelen van de Staat van het Onderwijs 2021.

Directeur Toezicht ho Erik Martijnse naar toezicht Cariben

Directeur Toezicht Hoger Onderwijs Erik Martijnse vervult vanaf 1 maart binnen de Inspectie van het Onderwijs een andere directeursfunctie. In zijn nieuwe rol geeft hij leiding aan de doorlichting van het onderwijs op de Cariben, op verzoek van de ministers van de overzeese landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en van de minister van OCW. Erik Martijnse was sinds 2009 directeur Toezicht Hoger Onderwijs.

Esther Deursen, directeur Toezicht mbo, zal voorlopig haar huidige functie combineren met het directeurschap voor de sector hoger onderwijs.

Afstandsonderwijs: wat zegt de wetenschap hierover?

De afgelopen maanden heeft de inspectie circa 120 scholen en opleidingen in so, po, vo en mbo bezocht en gesprekken met schoolbesturen gevoerd om in kaart te brengen wat scholen/opleidingen doen en wat de kwaliteit van het afstandsonderwijs is. Ook heeft zij in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. Hieruit is een handreiking 'Effectief afstandsonderwijs' ontstaan. We spreken strategisch inspecteur Inge de Wolf, tevens hoogleraar in Maastricht. Zij dook samen met enkele collega’s de wetenschappelijke literatuur in om te achterhalen wat effectief afstandsonderwijs is en wat niet.

Lees het interview met Inge de Wolf.

Op 14 april publiceren we in het hoofdstuk hoger onderwijs van de Staat van het Onderwijs onze bevindingen over het afstandsonderwijs in het ho op basis van een studentenvragenlijst, gesprekken met opleidings- en examencommissies en besturen.

Aandacht nodig voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen

Afgelopen tijd waren veel bedrijven en instellingen het mikpunt van cyberaanvallen, waaronder ook onderwijsinstellingen. Door zo’n aanval op de informatiesystemen kan de kwaliteit en de goede voortgang van het onderwijs in het geding komen. Ook kunnen er financiële risico’s ontstaan. Daarom willen we besturen nogmaals wijzen op het belang aandacht te geven aan de eigen digitale weerbaarheid. Hoe zijn de scholen en instellingen voorbereid op een cyberaanval en welke preventieve maatregelen zijn genomen om bij een mogelijke aanval de continuïteit te waarborgen?

Hebt u een melding over cyberveiligheid, dan kunt u contact met ons opnemen. Als inspectie nemen we eventuele signalen over cyberveiligheid in ieder geval mee in ons reguliere toezicht op besturen en scholen en instellingen. Verder zijn we een breder stelselonderzoek gestart naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs.

Financiële Staat 2019: nog steeds ruime reserves

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. In januari 2021 publiceerden we de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. Hierin staat dat onderwijsbesturen net als in voorgaande jaren gemiddeld ruim voldoende reserves hebben. De reserves nemen opnieuw toe, vaak tot meer dan nodig is. De inspectie dringt er op aan dat onderwijsbesturen beleid maken om bovenmatige reserves nu echt effectief te gaan besteden aan onderwijs. Lees de Financiële Staat van het Onderwijs 2019.

Stel met de rekenhulp vast of het eigen vermogen van uw bestuur redelijk is

De inspectie hanteert een signaleringswaarde voor hoeveel publiek eigen vermogen een bestuur maximaal zou moeten aanhouden. Dat is een indicatie van wat nog een redelijk vermogen is. Besturen hebben dus vermoedelijk een bovenmatig groot vermogen. Besturen met een publiek eigen vermogen boven die waarde hebben afgelopen november een brief ontvangen om hen daarop te attenderen. De inspectie heeft inmiddels een rekenhulp online gezet. Daarmee kunnen besturen, en bijvoorbeeld ook medezeggenschapsraden, zelf zien of hun vermogen hoger is dan nodig lijkt.

Rekenhulp signaleringswaarde

Meldingen bij vertrouwensinspecteurs 2019/2020

In het schooljaar 2019/2020 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1351 meldingen ontvangen over het onderwijs. Doordat de scholen en instellingen in het voorjaar van 2020 langere tijd gesloten waren, is een kwantitatieve vergelijking met eerdere jaren niet goed mogelijk.

De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (docenten, ondersteunend personeel, et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten.

Als een bestuur een vermoeden heeft van seksueel misbruik door een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet deze contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. We zullen deze regels de komende tijd extra onder de aandacht brengen.

Overigens kan een seksuele relatie tussen docent en een meerderjarige student ook strafbaar zijn als er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Hierover kan het bestuur ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Lees meer

Vanaf nu inschrijven Staat van het Onderwijs

Inschrijven voor deelname aan een of meerdere onderdelen van de Staat van het Onderwijs kan vanaf nu via onze website. Hier vindt u ook meer informatie over het programma. Op 14 april presenteren we de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en dan kunt u diverse webinars volgen. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei bent u welkom bij de online conferentie die dit jaar bestaat uit een talkshow, diverse inspiratiesessies en huiskamersessies. De Staat van het Onderwijs vindt dit jaar geheel online plaats.

Inschrijven

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.