2 studenten werken samen op 1 laptop
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs, dat selectie bij wo-masters gelijk blijft en over de nieuwe beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten. Ook attenderen we u graag op de podcast over het wetsvoorstel leeruitkomsten. Lees vooral ook het nieuwsbericht over onze rol bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op onze website, u vindt de link onderaan deze nieuwsbrief.

Onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs start een themaonderzoek naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding zijn verschillende casussen en signalen over een onveilig leer- en werkklimaat bij opleidingen in met name de kunst- en modesector. Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht wat er speelt en in hoeverre er sprake is van een structureel probleem. We richten ons in het onderzoek in eerste instantie op de kunst- en mode-opleidingen. Later bekijken we of er aanleiding is om het onderzoek naar sociale veiligheid breder te trekken naar opleidingen in andere sectoren binnen het hoger onderwijs.

Onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs

Selectie bij wo-masters blijft gelijk, Engelstalige masters vragen wel aandacht

Het aantal universitaire masteropleidingen dat selecteert is de afgelopen paar jaar ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit de factsheet ‘Niet direct toegankelijke wo-masteropleidingen’ die de Inspectie van het Onderwijs samenstelde. Intussen zijn er opvallende verschillen in de doorstroom naar Engelstalige en niet-Engelstalige masteropleidingen. Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond stromen relatief minder vaak vanuit de wo-bachelor door naar een Engelstalige master. Datzelfde geldt voor studenten met een lagere sociaal-economische status. De inspectie wijst er daarom op dat gebruik van Engels als voertaal tot onbedoelde selectie kan leiden.

Download de factsheet.

Nieuwe beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten

Onder welke voorwaarden mag een bekostigde mbo- of ho-instelling publieke middelen investeren in private activiteiten? Dat staat uitgelegd in de nieuwe beleidsregel “Investeren met publieke middelen in private activiteiten” van het ministerie van OCW. De nieuwe regel geldt ook voor publiek-private activiteiten die al voor 1 januari 2021 zijn gestart en al langer winstgevend zijn. De inspectie houdt toezicht op de naleving van de beleidsregel door de bekostigde instellingen.

Luistertip: podcast over wetsvoorstel leeruitkomsten

Inspecteur hoger onderwijs Perry Coppiëns is te horen in een podcast over het werken met (eenheden van) leeruitkomsten in het hoger onderwijs. In de podcast bespreken 3 experts het nieuwe wetsvoorstel dat hierover in de maak is en de kansen die dat biedt voor flexibel hoger onderwijs. Samen met de NVAO en het ministerie van OCW vertelt Perry wat ze de afgelopen jaren hebben gezien bij instellingen die meededen aan het Experiment leeruitkomsten en wat zij verwachten van het nieuwe wetsvoorstel.

Beluister de podcast

Toezicht tijdens de coronapandemie: huidig studiejaar (2020/2021)

De eerste stappen van het openingsplan van de Rijksoverheid zijn gezet, ook in het onderwijs gelden versoepelingen. In ons toezicht blijven we waar mogelijk nog gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Maar we zullen vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen. Onze inspecteurs kunnen daarbij gebruik maken van zelftesten. Onderzoek op locatie gebeurt na overleg met het bestuur of de school en met inachtneming van de RIVM-adviezen. Voor het mbo en het hoger onderwijs zijn we terughoudender met onderzoek op locatie. Dit vanwege de nog steeds beperkte openstelling.

Over ons toezicht na de zomer kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus en de stappen die de Rijksoverheid kan zetten in het openingsplan. We gaan tot nader bericht uit van de huidige werkwijze, ook na de zomer.

Staat van het Onderwijs 2021 lezen en terugkijken

In april publiceerden wij de Staat van het Onderwijs 2021. In een speciale nieuwsbrief hebt u daar over kunnen lezen. Na de presentatie volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema nader ingingen op de bevindingen. In de daaropvolgende weken en ook tijdens de afsluitende online onderwijsconferentie op 11 mei hebben vele betrokkenen in het onderwijs gereflecteerd op de oproep van de inspectie. Namelijk: benut het herstel na de coronacrisis ook om de onderliggende oorzaken aan te pakken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs. De aanbiedingsspeech en ook de webinars kunt u nog nalezen en bekijken op onze website.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.