2 studenten werken samen op 1 laptop
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u over het inspectietoezicht in de komende periode en over het onderzoek naar het naleven van regelingen rond bestuurskosten. Verder leest u de weblog van onze nieuwe inspecteur-generaal van het onderwijs, Alida Oppers.

Toezicht in studiejaar 2020/2021

In juni hebben we al aangekondigd hoe we na de zomervakantie toezicht houden op het onderwijs. Uitgangspunt blijft toezicht op afstand waar dat kan. We doen vooral onderzoek op locatie als we risico’s zien en gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgen we uiteraard de geldende richtlijnen. In het nieuwsbericht Toezicht in het nieuwe schooljaar leest u meer.

Nieuw onderzoekskader accreditatiestelsel

Recent heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het nieuwe onderzoekskader voor het accreditatiestelsel vastgesteld. De actualisatie van het kader bestaat voor een belangrijk deel uit het schrappen van gedetailleerde bepalingen en het inbouwen van mogelijkheden tot maatwerk. Daardoor kan de inspectie bij een volgend onderzoek naar het accreditatiestelsel beter aansluiten op de ontwikkelingen die zich sinds 1 september 2014 hebben voorgedaan in de kwaliteitszorg en het accreditatiestelsel.

Besturen leven regelingen rond bestuurskosten na

De inspectie onderzocht of de regelingen die de sectorkoepels hebben over declaraties en vergoedingen voor leden van het College van Bestuur in de praktijk worden nageleefd. Dat blijkt grotendeels het geval. Er is bij bestuurders en interne toezichthouders een sterk verantwoordelijkheidsbesef rond bestuurskosten. Daarmee kan worden gesteld dat de regelingen effect sorteren. Op onderdelen zien wij nog wel mogelijkheden voor verbetering van de transparantie en duidelijkheid van de regelingen. Lees meer in het rapport over naleving van de sectorregelingen voor bestuurskosten in het hoger onderwijs.

Wat te doen bij (vermoeden van) zedenmisdrijven?

(Een vermoeden van) seksueel misbruik -tussen een met taken belast persoon en een minderjarige student- op uw instelling heeft grote impact. Daarom is het goed om te weten wat u in zo’n situatie moet doen, zodat u snel de juiste stappen zet. De wet schrijft voor dat iedere medewerker die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een met taken belast persoon en een minderjarige student, dit meteen moet melden bij het bestuur. Het bestuur moet vervolgens meteen overleggen met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan is het bestuur verplicht aangifte te doen.

Overigens kunt u ook bij andere zaken, zoals seksueel misbruik tussen studenten, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en discriminatie en radicalisering, de expertise inroepen van de vertrouwensinspecteur. Lees meer over de meld-, overleg- en aangifteplicht in het onderwijs bij zedenmisdrijven.

Een van onze inspecteurs als spreker op uw bijeenkomst?

Wilt u meer weten over het toezicht op hoger onderwijs of bent u benieuwd naar de visie van de inspectie op bijvoorbeeld rendementsverschillen tussen instellingen, studentenwelzijn en de relatie tussen wetgeving en de onderwijspraktijk? Wij vertellen graag over het werk van de inspectie tijdens congressen of workshops. Interesse? Neem dan contact op met Martine Pol via het aanvraagformulier inspecteur als spreker of gastdocent op onze website.

De eerste indruk van Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs

Sinds 1 september 2020 is Alida Oppers de inspecteur-generaal van het Onderwijs. In haar weblog ‘Eerste indruk’ stelt zij zich voor. Alida Oppers: “Graag nodig ik u uit om mij en mijn collega’s te blijven bevragen, ons open en kritisch te blijven volgen. Zo kunnen we ieder vanuit de eigen rol verder bouwen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is ons uiteindelijk allemaal te doen om de leerlingen en studenten. Juist ook de leerlingen en studenten van nu, die straks hopelijk, ondanks alles, terug kunnen kijken op een geslaagde school- en studieloopbaan.”

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.