Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u dat er een beter overzicht nodig is van lerarenopleidingen voor potentiële instromers en dat een startassessment voor een betere aansluiting zou zorgen. Daarnaast publiceren we op onze website sinds kort de boeterapporten van onderwijsaanbieders die zich onterecht universiteit of hogeschool noemen. Verder wijzen wij u op het interview van Erik Martijnse met BNR over doorstromen van hbo naar wo en doen we dit najaar onderzoek naar de vermogens van instellingen.

Goed overzicht van lerarenopleidingen en betere aansluiting nodig voor potentiële instromers

Lerarenopleidingen bieden veel soorten deeltijd-lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten aan. Alleen ontbreekt voor veel potentiële instromers het overzicht. Daarom adviseren we grote steden en andere regio’s om aankomende studenten een goed overzicht te geven. Lerarenopleidingen kunnen daar zelf ook actief aan bijdragen. Voor een betere aansluiting zouden lerarenopleidingen daarnaast alle deeltijdstudenten een startassessment moeten laten doen. Dat staat in het rapport Maatwerk voor aankomende leraren. Het rapport geeft ook een inventarisatie van alle maatwerkopleidingen.

Publicatie boeterapporten van overtreders Wet bescherming namen en graden

De inspectie houdt toezicht op de bescherming van namen en graden. Wanneer een onderwijsaanbieder zich onterecht universiteit of hogeschool noemt, of onterecht graden verleent, gaan we in gesprek met de overtreder. Wanneer de overtreding voortduurt, wordt een boeterapport opgesteld. De minister kan vervolgens een boete opleggen. Sinds kort publiceren we de boeterapporten op onze website. U vindt de rapporten op de pagina Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs. Bent u benieuwd wat erbij komt kijken om toezicht op de namen en graden te houden? Lees dan het weblog van inspecteur Iris Tulkens.

Themaonderzoek naar financiële afhankelijkheid van internationale studenten

De inspectie onderzocht in welke mate instellingen financieel afhankelijk zijn van de instroom van internationale studenten. Na een eerste schifting zijn 12 bekostigde hogescholen en universiteiten nader onderzocht. Deze instellingen hebben een relatief hoog aandeel internationale studenten en dat aandeel nam de afgelopen jaren steeds verder toe. De inspectie concludeert dat de instellingen wel in zekere mate afhankelijk zijn van de internationale studenten als inkomstenbron, maar dat die afhankelijkheid nu niet zorgelijk is. Ook leidt die afhankelijkheid niet op afzienbare termijn tot mogelijke problemen met de financiële continuïteit. Lees meer over het Themaonderzoek ontwikkeling internationale studenten.

Onderzoek naar vermogens van instellingen

Dit najaar doen we onderzoek naar vermogens van schoolbesturen. Aan de hand van de uitkomsten willen we richtlijnen opstellen voor wat een redelijk vermogen is. Lees meer over dit onderwerp in het weblog van strategisch inspecteur Jos Verkroost.

Jaarwerkplan 2020: waar richt de inspectie zich volgend jaar op

De inspectie houdt toezicht op besturen en hun instellingen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van het onderwijs. In het Jaarwerkplan 2020 kunt u lezen hoe we dat toezicht uitvoeren en aan welke sectoroverstijgende en sectorspecifieke thema’s we komend jaar speciaal aandacht besteden. Raadpleeg voor meer informatie het Jaarwerkplan 2020.

Interview over toegankelijkheid wo-masteropleidingen voor hbo-gediplomeerden

In het rapport Doorstromen van hbo naar wo staat dat bijna een vijfde van de 591 reguliere voltijd wo-masteropleidingen niet toegankelijk is voor hbo-gediplomeerden. Daarnaast blijkt dat de ene universiteit toegankelijker is dan de andere. Bent u benieuwd wat Erik Martijnse, directeur toezicht hoger onderwijs, hierover zegt? Beluister dan het interview met BNR.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.