Nieuwsbrief inspectie: Nederlands onderwijs in het buitenland - oktober 2019

In deze nieuwsbrief leest u over de eerste – positieve - ervaringen met de nieuwe onderzoekskaders. Verder roepen we u op om gebruik te maken van de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport.

Eerste ervaringen met nieuwe kaders positief

Vanaf 1 januari 2019 werken we bij Nederlands onderwijs in het buitenland met nieuwe onderzoekskaders. Hierover gaven we informatie via de nieuwsbrieven en tijdens de jaarlijkse scholingsdagen van stichting NOB. We sluiten hiermee aan op het toezicht in Nederland, waar we vanaf 2017 met nieuwe onderzoekskaders werken.

Dit kalenderjaar voerden we al een aantal bezoeken met de nieuwe kaders uit. De eerste ervaringen zijn positief. Besturen geven aan zich meer betrokken en meer aangesproken te voelen om zich te verantwoorden over de kwaliteit van het onderwijs. Ook ervaren besturen meer samenhang met de financiële en organisatorische vraagstukken waar zij voor staan.

Directeuren (en leraren) vinden vooral de samenhang tussen en binnen de standaarden Aanbod, Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen logischer dan voorheen. Zij geven aan de 3 elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs, op basis waarvan de nieuwe kaders zijn opgebouwd, goed te herkennen:

  • Leren de leerlingen genoeg?
  • Krijgen de leerlingen goed les?
  • Zijn de leerlingen veilig?

Presentatie Inspectietoezicht met nieuwe kaders juli 2019

Tijdens de NOB-dagen in juli 2019 verzorgden wij meerdere keren een workshop over het inspectietoezicht. Kon u hier niet bij zijn, dan is het mogelijk de presentatie op te vragen door een mail te sturen naar buitenland@onderwijsinspectie.nl.

Gebruik de mogelijkheid om een reactie in het rapport te geven

Met de invoering van de nieuwe onderzoekskaders hebben scholen en besturen de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport. In een apart hoofdstuk kunnen zij reageren op de uitkomsten van het onderzoek en aangeven welke conclusies zij trekken voor de verdere schoolontwikkeling. We roepen u uitdrukkelijk op om hier gebruik van te maken. Tot nu toe deden de meeste besturen/scholen dit, op een enkele uitzondering na. Het is een gemiste kans om niet van de mogelijkheid gebruik te maken. Rapporten staan voor een periode van 4 jaar op onze website. Een eigen reactie en een blik op de toekomst van de school is een belangrijke aanvulling.

Contact met Team Buitenland

U kunt vragen over het toezicht op Nederlands onderwijs in het buitenland voorleggen via e-mail of telefoon. Het team bestaat uit de inspecteurs Swaantje de Bekker, Riekent van den Dolder, Mieke van Montfoort, Karin Plantinga en Daisy Hombergen (coördinator). Dianne Bruijns en Tanya Winter zijn de medewerkers van het team.

De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op: 0031–306706001.

Ten slotte

  • U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van de inspectie, bedoeld voor het onderwijsveld in Nederland. De inspectie geeft in deze nieuwsbrieven uitleg over het toezicht in Nederland en veranderingen daarin. Zo zijn er eigen nieuwsbrieven voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Op abonneren.rijksoverheid.nl kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven of het archief bekijken.
  • Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt regelmatig nieuwsbrieven Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs uit. Kijk voor meer informatie op abonneren.rijksoverheid.nl.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via +31 (0)88 669 60 60.