Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u over het Jaarwerkplan 2020. Verder informeren we u over de evaluatie en de bijstelling van de onderzoekskaders. Ook is er een terugblik op de themabijeenkomst Ruimte in regels en een aankondiging van een themamiddag over het samenspel van raden van toezicht en besturen.

Jaarwerkplan 2020: waar richt de inspectie zich volgend jaar op 

De inspectie houdt toezicht op besturen en hun instellingen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van het onderwijs. In het Jaarwerkplan 2020 kunt u lezen hoe we dat toezicht uitvoeren en aan welke sectoroverstijgende en sectorspecifieke thema’s we komend jaar speciaal aandacht besteden. Raadpleeg voor meer informatie het Jaarwerkplan 2020.

Bijeenkomsten themaonderzoek Kwaliteitsborging en zelfbeoordeling

We hebben de meeste data voor het themaonderzoek Kwaliteitsborging en zelfbeoordeling inmiddels verzameld en geanalyseerd. Om nog beter te begrijpen wat de ontwikkelingen en dilemma’s bij deze thema’s zijn, willen we een aantal onderwerpen verder verkennen. We doen dit tijdens 2 bijeenkomsten met mbo-instellingen:

  • Op 31 oktober (Van der Valk Hotel, Utrecht) staat de verbinding tussen opleidingsaudits en de onderwijsvisie van het bestuur of de directie centraal.
  • Op 7 november (NDC den Hommel, Utrecht) praten we verder over de verantwoording over en de betrouwbaarheid van het zicht op de eigen kwaliteit. Voor deze bijeenkomst nodigen we ook een aantal netwerkpartijen uit.

Alle mbo-instellingen hebben een uitnodiging voor de bijeenkomsten ontvangen. Aanmelden kan via MBO_themaonderzoek_ivho@owinsp.nl.

Terugblik themabijeenkomst Ruimte in regels

Op 4 juni vond een themabijeenkomst plaats over Ruimte in regels in het mbo. De bijeenkomst was gericht op onderwijsteams en werd georganiseerd door de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Algemene Onderwijsbond (AOB), de MBO Raad en de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO). In 2 workshoprondes kwamen de onderwerpen onderwijstijd, toelatingsrecht, examinering en keuzedelen aan de orde. De organiserende partijen gaven een toelichting op de ruimte die de wet- en regelgeving biedt voor eigen keuzes en initiatieven. Op onze website zijn documenten van deze middag beschikbaar. Download de documenten van de themabijeenkomst Ruimte in regels in het mbo.

Themamiddag samenspel raden van toezicht en besturen

De inspectie organiseert op 15 januari 2020 een themamiddag voor bestuurders en leden van raden van toezicht van bekostigde mbo-instellingen. Eerder communiceerden we de datum 5 november, deze komt te vervallen. Tijdens de bijeenkomst diepen we enkele thema’s uit die voortvloeien uit het themaonderzoek naar raden van toezicht, waarvan we de bevindingen na de herfstvakantie publiceren. Bekostigde instellingen ontvangen later dit jaar een uitnodiging voor deze themamiddag.

Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders

Dit schooljaar vindt de evaluatie van de onderzoekskaders plaats. We bekijken welke aanpassingen nodig zijn per augustus 2021. Om dat te kunnen bepalen, is input vanuit de onderwijsinstellingen van groot belang. De centrale vraag aan u is: (Hoe) draagt het huidige toezicht bij aan de verbetering van uw eigen kwaliteit? Daarom hebben we instellingen waar de afgelopen 2 jaar een vierjaarlijks onderzoek of een groot herstelonderzoek heeft plaatsgevonden uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst. Overige instellingen willen we vragen om hun bevindingen door te geven aan hun vertegenwoordigende organen, zoals de MBO Raad of de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Via de bestuursoverleggen met deze partijen nemen we ook hun input mee.