Nieuwsbrief Middelbaar Beroepsonderwijs - juli 2019

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

Wij houden toezicht op besturen en scholen aan de hand van de onderzoekskaders 2017. Ieder jaar actualiseren wij deze onderzoekskaders. Dit jaar zijn er - beperkte - wijzigingen aangebracht om de onderzoekskaders te laten aansluiten op gewijzigde wetten. De bijgestelde kaders zijn per 1 augustus 2019 van kracht. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maken we dus gebruik van de bijgestelde kaders. Lees meer hierover op onze website. Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor elke sector.

Evaluatie onderzoekskaders

In 2019 en 2020 evalueert de inspectie de onderzoekskaders die in augustus 2017 van kracht zijn geworden. We brengen in kaart wat er goed gaat, beter kan of beter moet. Wat kunt u hiervan merken? Tot begin 2020 voert de inspectie gesprekken met betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld. Daarnaast onderzoekt de Radboud Universiteit de effecten van ons toezicht. Het is mogelijk dat u door ons of de Radboud Universiteit wordt benaderd om deel te nemen aan de evaluatie. Wilt u meer weten over de evaluatie en de daarop volgende bijstelling van het onderzoekskader? Raadpleeg de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

De staat van het middelbaar beroepsonderwijs

Op woensdag 10 april presenteerden we de bevindingen van het rapport De Staat van het Onderwijs tijdens ons congres. Wilt u het verslag van het congres lezen of wilt u meer informatie over De Staat van het Onderwijs 2019? Ga dan naar www.destaatvanhetonderwijs.nl. Daar vindt u ook een pagina over de staat van het middelbaar beroepsonderwijs met factsheets, technische rapporten en artikelen over de belangrijkste thema’s.

Onderwijsresultaten bekostigde en niet-bekostigde instellingen beschikbaar

De onderwijsresultaten van zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen over het schooljaar 2017/2018 zijn beschikbaar. De bestanden staan in het Internet Schooldossier (ISD). Kwaliteitszorgmedewerkers kunnen hier de door de inspectie berekende onderwijsresultaten voor hun instelling inzien. Dit geeft instellingen de mogelijkheid om de cijfers te vergelijken met hun eigen berekeningen. Heeft u hier vragen over? Deze kunt u stellen via het Loket onder vermelding van ISD onderwijsresultaten 2019.

Tussenstand themaonderzoek kwaliteitsborging en zelfbeoordeling

Het themaonderzoek naar kwaliteitsborging en zelfbeoordeling is volop in uitvoering. We onderzochten in ruim 40 jaarverslagen en verslagen van werkzaamheden hoe instellingen de eigen beoordeling hierin verwerken. Vervolgens voerden we verdiepende gesprekken met 25 bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Ook spraken we met de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), het ministerie van OCW en enkele netwerken waarin onderwijsinstellingen gezamenlijk participeren. Meer informatie over het themaonderzoek Kwaliteitsborging en zelfbeoordeling vindt u op onze website. In het najaar willen we de voorlopige bevindingen met betrokken partijen bespreken. Heeft u interesse om hierbij aan te sluiten? Meld u dan alvast aan bij onderzoeksleider Angélique Coenraads-Geurtjens, a.geurtjens@owinsp.nl.

Toezicht op keuzedelen tot augustus 2021 onveranderd

Tot augustus 2021 vinden er geen wijzigingen plaats in het toezicht op keuzedelen. Dit betekent dat we ook de komende 2 schooljaren nog geen inhoudelijk oordeel geven. Wel kijken we of een opleiding keuzedelen aanbiedt, of deze worden geëxamineerd en of de resultaten worden verwerkt op de resultatenlijst of het diploma. De reden hiervoor is de discussie die momenteel plaatsvindt over de examinering van keuzedelen. Deze gaat over examendruk en uitvoerbaarheid, maar ook over de bredere vraag of het huidige toezicht op examinering nog past bij de flexibilisering van het mbo-stelsel. Het ministerie van OCW voert hier een verkenning naar uit. We betrekken de uitkomsten bij de bijstelling van de onderzoekskaders per 1 augustus 2021. Het examenresultaat van keuzedelen telt vanaf cohort 2020/2021 mee in de slaag/zak beslissing. Raadpleeg de webpagina Toezicht op keuzedelen mbo voor meer informatie.

Vooraankondiging themamiddag samenwerking raden van toezicht en besturen

De inspectie organiseert op 5 november 2019 een themamiddag voor bestuurders en leden van raden van toezicht van bekostigde mbo-instellingen. Het samenspel tussen raden van toezicht en besturen staat die middag centraal. Deze themamiddag hangt samen met het themaonderzoek naar raden van toezicht in het mbo en hun samenwerking met besturen dat we momenteel uitvoeren. We onderzoeken openbare stukken als jaarverslagen van alle ROC’s en interviewen onder meer bestuurders en raden van toezicht van 17 ROC’s. Onze bevindingen delen we in een rapport dat we na de zomervakantie publiceren. Vervolgens diepen we op 5 november graag enkele thema’s verder uit.

Weblog De ondoelmatige daad

Bij de besteding van de overheidsbijdrage is doelmatigheid een tamelijk open begrip, dat blijvend discussie oproept. Is het nodig om het met aanvullende regelgeving verder te specificeren? Of volstaan de huidige criteria, die vooral uitgaan van de bedoeling van de subsidiegever? In dat geval kan ook handelen dat niet uitdrukkelijk is verboden, maar niet de bedoeling van de bekostiging kan zijn geweest, als ondoelmatig kan worden uitgelegd. Het kan bij ondoelmatigheid echter ook over het nalaten van handelen gaan. Strategisch inspecteur Jos Verkroost schreef hierover in zijn weblog De ondoelmatige daad.

Belangrijkste veranderingen nieuwsbrief

Zoals u misschien merkt is de uitstraling van de nieuwsbrief veranderd. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuwe nieuwsbrievendienst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  1. Andere afzender
    We versturen de nieuwsbrief vanaf abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl in plaats van abonneren@mailing.rijksoverheid.nl. Let op: de nieuwsbrief kan hierdoor in uw spambox belanden.
  2. Nieuwe manier om uw nieuwsbriefabonnement te beheren
    Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de links ‘Abonnementen beheren’ en ‘Afmelden’. Via deze links kunt u uw abonnement op deze nieuwsbrief en onze andere nieuwsbrieven aanpassen.