Toezicht tijdens de lockdown (update)

Sinds maandag 8 februari zijn de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs weer open. Vanaf 1 maart geldt dit – zij het beperkt – ook voor de scholen voor voortgezet onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs waren al grotendeels open. Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs blijft vooralsnog voor een groot deel op afstand plaatsvinden. Maar in bepaalde gevallen kan onderzoek op locatie aangewezen zijn. We overleggen dan altijd vooraf met het bestuur of de school en volgen uiteraard de RIVM-adviezen.

Meldpunt schoolsluiting weer open

Het Meldpunt schoolsluiting was vanaf 8 februari al open voor het (speciaal) basisonderwijs. Vanaf 1 maart is het meldpunt ook weer open voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het mbo. Scholen die vanwege besmetting opnieuw moeten sluiten (of niet open kunnen gaan) roepen we op dit te melden via het meldpunt. Let op: het gaat dan alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet. Lees hierover meer in het nieuwsbericht Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer geopend voor voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo.

Gevolgen lockdown voor het toezicht

De inspectie past haar toezicht steeds aan de situatie aan. Op dit moment zijn dit in grote lijnen de gevolgen van de lockdown voor het toezicht:

 • Toezicht op correct verloop onderwijs gedurende de lockdown – De inspectie ziet gedurende de lockdown met name op basis van signalen toe op het correcte verloop van het onderwijs, conform de afgekondigde maatregelen.
 • Onderzoek bij risico’s/signalen - De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Waar contacten met leerlingen en lesobservaties nodig zijn, bezoekt de inspectie de school. Dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur of de school. De overige gesprekken voert de inspectie digitaal.
 • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen/opleidingen - Bij besturen en scholen/opleidingen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie.
  • Vindt de inspectie in het voorbereidend onderzoek geen risico, dan bespreekt zij dit op afstand met het bestuur. In het funderend onderwijs geldt dat als bestuur en inspectie het eens zijn, de inspectie dit vastlegt in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. In het middelbaar beroepsonderwijs werkt het anders. Daar kan de inspectie besluiten het oordeel Voldoende op bestuursniveau op basis van eerder onderzoek te handhaven. Lees meer op de pagina Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo.
  • Ook als er risico’s zijn, volgt een gesprek op afstand met het bestuur.  Noodzakelijke verificatie-activiteiten die op locatie moeten plaatsvinden, stelt de inspectie in principe uit.
 • Herstelonderzoek - De inspectie bekijkt per situatie of tijdens de lockdown gepland herstelonderzoek op afstand kan plaatsvinden. Waar contacten met leerlingen en lesobservaties nodig zijn, bezoekt de inspectie de school. Dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur of de school.
 • Onderzoek naar waardering Goed - Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (po, vo of so) of een opleiding (mbo) de waardering Goed kan krijgen, blijven on hold staan. Zodra de inspectie deze onderzoeken weer gaat uitvoeren, volgt hierover nader bericht.
 • Excellentietraject - Het traject Excellente Scholen is vanwege de coronacrisis aangepast. Lees hierover meer op de website Excellentescholen.nl.
 • Themaonderzoek – Lopende themaonderzoeken zet de inspectie zo mogelijk op afstand voort. Als voortzetting van het onderzoek niet mogelijk is omdat er lesobservaties op locatie nodig zijn, stelt de inspectie het onderzoek uit. Dit geldt echter niet voor COVID-19 gerelateerd themaonderzoek. Dat vindt zo nodig wel (deels) op locatie plaats.
Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap