Onderzoek naar bijzondere bekostiging in het primair en speciaal onderwijs

In opdracht van de directie Primair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de inspectie in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit naar de rechtmatige verkrijging van de bijzondere bekostiging in 2020 voor leerlingen bij scholen in het primair en speciaal onderwijs.

We kijken naar de (bijzondere) bekostiging voor:

 • Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland
 • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking
 • Internationaal georiënteerd basisonderwijs
 • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties
 • Leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal onderwijs
 • Schipperskinderen
 • Materiële instandhouding brancardliften in het speciaal onderwijs
 • Materiële instandhouding schoolbaden in het speciaal onderwijs
 • Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) bij basisscholen
 • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Daarnaast besteden we aandacht aan het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag augustus 2019 en de teldatum 1 oktober 2019.

Inspecteurs nemen contact op met betreffende scholen

In totaal controleren we 364 scholen. In augustus 2020 hebben we de betreffende scholen en hun schoolbesturen dit per brief laten weten. Uitzondering hierop vormt de controle op de beloning van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs. Hierover ontvangen de te controleren scholen en schoolbesturen later dit jaar een brief van de inspectie.

Voor de uitvoering van de controle nemen inspecteurs van de directie Rekenschap contact op met de scholen om een afspraak te maken. Dit is aangekondigd in de eerder genoemde brief die vergezeld is van een handreiking voor een optimale voorbereiding van het onderzoek.

Uitkomsten onderzoek

De directie Rekenschap en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek is een specifiek onderzoek, zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht. Naar aanleiding van het onderzoek stellen we een conceptrapport op, dat we voorleggen aan het bestuur voor een reactie. Vervolgens ontvangt het bestuur het definitieve rapport, waarbij (indien gewenst) een zienswijze van het bestuur kan worden opgenomen. Omdat bij het onderzoek persoonsgebonden leerlinggegevens zijn betrokken, worden de rapporten niet openbaar gemaakt.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging. Indien dat het geval is, dan wordt daarover apart contact opgenomen met het betrokken bestuur. Dit geldt nog niet voor de bekostiging ‘eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland’. Hiervoor geldt een overgangsjaar, vanaf 2021 kunnen ook hier bevindingen gevolgen hebben voor de bekostiging.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs