Toezicht in schooljaar 2020/2021 (update)

De Inspectie van het Onderwijs hanteert onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Onze inspecteurs komen in beginsel alleen dan bij besturen en scholen (dus op locatie) als we risico’s zien op basis waarvan we gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig en ook mogelijk is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgen we uiteraard de geldende richtlijnen.

Voorbehoud

Vanzelfsprekend houden we de situatie en de maatregelen rond COVID-19 nauwlettend in de gaten. Waar nodig passen we de planning aan.

Gevolgen voor het toezicht

  • Onderzoek bij risico’s/signalen - De inspectie houdt onverkort toezicht op risicobesturen, en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen. Daar kan onderzoek op locatie bij horen. 
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen - Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie.
    • Zijn er risico’s, dan volgt een gesprek met het bestuur en zo nodig onderzoek ter plaatse. 
    • Wordt er in het voorbereidend onderzoek geen risico gevonden, dan bespreekt de inspectie dit met het bestuur, in principe op afstand. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. Besturen die op deze manier zijn onderzocht, zet de inspectie als eerste weer op de planning voor de volgende cyclus (startend op 1 augustus 2021). Het is de bedoeling dat de inspectie vanaf die datum gaat werken met een bijgesteld onderzoekskader. 
  • Herstelonderzoek - De inspectie bekijkt per situatie hoe het herstelonderzoek plaatsvindt en of onderzoek op locatie daar onderdeel van is. Zodra herstelonderzoeken zijn afgerond, actualiseert de inspectie de oordelen. 
  • Onderzoek naar Goed - Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in po, vo of so) of opleiding (in het mbo) de waardering Goed kan krijgen, worden vooralsnog on hold gezet. Zodra deze onderzoeken weer uitgevoerd kunnen worden, volgt hierover nader bericht. Onderzoeken naar Goed als onderdeel van een vierjaarlijks onderzoek vormen hierop een uitzondering.
  • Excellentietraject - De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen 2020 is gesloten. Het onderzoek van de jury zal in de periode december 2020 tot en met februari 2021 in principe op locatie plaatsvinden.
  • Themaonderzoek - De themaonderzoeken worden zoveel mogelijk uitgevoerd en afgerond, in principe op afstand.
Beeld: ©Rijksoverheid