Aanpassing inspectietoezicht tot de zomervakanties (update)

De maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis van 21 april jl. leiden op dit moment niet tot nadere aanpassing van het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De aanpassingen die er al waren, blijven staan. Het inrichten, vormgeven en verzorgen van afstandsonderwijs en het hervatten van fysiek onderwijs in het primair en speciaal onderwijs na de meivakantie zijn zaken die veel aandacht en energie vragen van iedereen in en rond de scholen en instellingen. Daar houdt de inspectie in haar toezicht rekening mee.

Het toezicht ziet er tot de zomervakanties op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Tot de zomer start de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen/opleidingen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op locatie (op scholen en bij opleidingen) of rondetafelgesprekken (bij samenwerkingsverbanden) onderdeel van zijn. Wel kunnen er na de meivakantie bijvoorbeeld digitaal startgesprekken met besturen worden gevoerd. De inspectie plant de onderzoeken, afgezien van onderdelen die eventueel voor de zomer kunnen plaatsvinden, na de zomervakantie. Daarbij betrekt de inspectie uiteraard de haalbaarheid hiervan voor de besturen en scholen/instellingen.
   
 • Meer in het algemeen geldt dat de inspectie tot de zomervakanties in principe geen onderzoeken op locatie doet bij besturen en hun scholen/opleidingen. Het toezicht dat wel plaatsvindt (zoals hierna beschreven) is dus in principe toezicht op afstand.
   
 • De inspectie heeft onderzoeken die voor de schoolsluiting bij besturen en scholen/opleidingen in uitvoering waren ‘on hold’ gezet. Waar dat nodig en ook mogelijk is, vindt voor de zomervakantie afronding van deze onderzoeken plaats. Hierover neemt de inspectie contact op met de betreffende besturen.
   
 • De inspectie voert doorgaans binnen een jaar een herstelonderzoek bij scholen naar aanleiding van het oordeel onvoldoende of zeer zwak. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus heeft de inspectie de herstelonderzoeken op scholen die vorig jaar onvoldoende of zeer zwak zijn geworden, nog niet uit kunnen voeren. Zodra deze herstelonderzoeken hebben plaatsgevonden, worden de oordelen geactualiseerd.
   
 • Overigens bekijkt de inspectie per geval wat er mogelijk is. Dit is maatwerk, met als uitgangspunt dat het herstel en het toezicht daarop doorgaat waar dat mogelijk is. Hierover neemt de inspectie contact op met de betreffende besturen.
   
 • De inspectie zet haar toezicht bij lopende risicodossiers voort, waar nodig aangepast aan de omstandigheden. Bij (ernstige) signalen en nieuw geconstateerde risico’s neemt de inspectie (zoals te doen gebruikelijk) contact op met het betrokken bestuur. Met name bij (ernstige) signalen en/of risico’s kan het zo zijn dat een bezoek op locatie toch aangewezen is.
   
 • Onderzoeken op verzoek of een school (in primair, voortgezet of speciaal onderwijs) de waardering Goed kan krijgen, vinden tot de zomervakanties niet plaats. De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen is verruimd. Aanmelding is mogelijk tot 10 oktober 2020.
   
 • Het ontbreken van de centrale eindtoets in het primair onderwijs en het centraal examen in het voortgezet onderwijs heeft gevolgen voor de beoordelingen van de onderwijsresultaten.

 • De inspectie past de planning van haar themaonderzoek waar nodig aan. Sommige onderzoeken kunnen volgens planning worden afgerond, andere ondervinden vertraging of schuiven door. Een mogelijkheid is ook dat bepaalde onderzoeken van de agenda worden gehaald. Tot de zomer vindt er in het kader van themaonderzoek geen onderzoek op locatie plaats. Wel kan het zijn dat de inspectie voor bepaalde themaonderzoeken vragenlijsten uitzet.
   
 • De inspectie verzamelt informatie over wat besturen en scholen in deze periode van schoolsluiting doen om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren en hoe zij invulling geven aan de schoolexamens. De inspectie kijkt hierbij onder meer naar de mate waarin besturen en scholen voorbereid waren, welke ondersteuning zij hebben gekregen, naar mogelijke effecten als leerachterstanden en ongelijke doorstroomkansen en hoe deze beperkt en zo goed mogelijk gerepareerd kunnen worden. In het voorjaar van 2021 zal de inspectie hierover rapporteren in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs.
   
 • Scholen hoeven geen onderwijstijd te compenseren in vakanties of op onderwijsvrije dagen, ook niet in latere jaren. De inspectie houdt hier in het toezicht rekening mee.
   
 • Wij krijgen van besturen en scholen in het funderend onderwijs verzoeken om uitstel voor het maken van het schoolplan en vooral de schoolgids. Minimaal eens per vier jaar moet er een schoolplan vastgesteld worden. En voor de schoolgids geldt dat deze jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe schooljaar aan de ouders beschikbaar moet worden gesteld. De inspectie heeft niet de bevoegdheid om uitstel te verlenen. De inspectie zal besturen en scholen waar nodig aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen de gelegenheid geven alsnog aan de wettelijke verplichtingen in deze te voldoen. 
Docent in lege klas
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs