Reactie Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van bezoek Boze Ouders

Maandag 20 januari 2020 heeft initiatiefneemster Tineke Timmerman namens de Boze Ouders de enquête en een collectieve klacht over de wet en uitvoering Passend Onderwijs aangeboden aan Rogier Oet, directeur toezicht speciaal onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs.

Boze ouders bij de inspectie op bezoek

Open en constructief gesprek

We hebben een open en constructief gesprek gehad met de ouders. We zijn onder de indruk van de zorgen die de ouders hebben en de problemen die zij ervaren. We snappen goed dat het voor ouders zeer moeilijk is als hun kind noodgedwongen thuis zit of niet de passende ondersteuning krijgt die nodig is. En dat ouders er dan alles aan doen om voor hun kind op te komen. Verder waarderen wij de actie van de ouders omdat het kan bijdragen aan het functioneren van het passend onderwijs in de praktijk.

Signalen van ouders zijn belangrijk

Signalen van ouders helpen ons om beter zicht te krijgen op waar de knelpunten zijn en waar wij vanuit ons toezicht mogelijk kunnen bijdragen aan een oplossing. We hebben aangeboden om het gesprek daarover voort te zetten.

Wat doet de inspectie met meldingen van ouders?

Verder hebben we tijdens het gesprek nog eens aangegeven wat wij als inspectie vanuit onze wettelijk taak als toezichthouder nu al doen. Zo hebben we ons toezicht op de zorgplicht vorig jaar geïntensiveerd. Als ouders die hun kind aanmelden door een school worden afgewezen zonder dat er een alternatieve school is gevonden of als een school een leerling verwijdert zonder alternatief, kunnen zij dit melden bij het Loket van de Onderwijsinspectie. Dat geldt ook in gevallen waarin een leerling te lang wordt geschorst of wanneer een school de voorschriften waaronder mag worden geschorst (bijvoorbeeld het schriftelijk bekendmaken van de schorsing) niet naleeft. Wij zullen hier de school op aanspreken en waar nodig op handhaven. Ook handhaven wij bijvoorbeeld op een dekkend aanbod van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Meldingen kunnen worden gedaan bij het Meldpunt inspectie.

Waar kunnen ouders terecht voor bemiddeling en behandeling van klachten?

Daarnaast kunnen ouders kosteloos advies of bemiddeling vragen aan de onderwijs(zorg)consulent. Het beste is om dit in een vroeg stadium al te doen. Als ouders ontevreden blijven over het aanbod van onderwijs en extra ondersteuning en ze komen er niet uit met de school, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat er geen sprake is van een passende plek, dan kunnen ze naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Verder moet iedere school een klachtenprocedure hebben als het gaat om de uitvoering van het onderwijs en/of ondersteuning. Hoe die procedure eruit ziet staat in de schoolgids die iedere school moet hebben.

Hoe verder?

Veel van de zorgen van de ouders gaan over de knelpunten die zij in de praktijk ervaren, en vergen mogelijk aanvullende (beleids)maatregelen.

  • We zullen de signalen en enquête van de Boze Ouders bestuderen en deze week meenemen in onze gesprekken met het ministerie van OCW.
  • Ook hebben we afgesproken dat we in februari, na het AO zorg en onderwijs in de Tweede Kamer van 5 februari, met de boze ouders, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW om de tafel gaan om te kijken naar mogelijke verbeteracties in beleid en/of toezicht. In opdracht van het ministerie wordt het passend onderwijs op dit moment in bredere zin geëvalueerd.
  • Verder vragen we ouders die momenteel constateren dat de zorgplicht passend onderwijs niet wordt nagekomen dit te melden bij de Inspectie van het Onderwijs zodat we scholen daarop kunnen aanspreken en zo nodig kunnen handhaven.