Intern toezicht mbo verbetert stap voor stap

Het interne toezicht in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, is de laatste jaren professioneler geworden. Meer nog dan vroeger wordt van de raden van toezicht verlangd dat ze proactief en kritisch toezicht houden op hun onderwijsbestuur. Toch moeten de interne toezichthouders zich nog verder verbeteren. Dat vinden zij zelf ook, zo blijkt uit het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie ziet onder meer mogelijkheden in ruimere scholing, en in het vaker onderling delen van goede voorbeelden.

Les elektrotechniek

Goed leren schakelen tussen rollen

Raden van toezicht in het mbo dragen vanuit verschillende rollen bij aan de kwaliteit en de continuïteit van de onderwijsinstelling. Zo moeten ze als strategisch partner bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie, maar ze moeten ook kunnen optreden als kritische toezichthouder. Die beide rollen worden steeds beter vervuld. Ook treden de meeste raden van toezicht goed op in hun formele rol als werkgever. De meer informele kanten van het werkgeverschap vragen echt nog aandacht. Bovendien blijken de interne toezichthouders nog moeite te hebben met het schakelen tussen de verschillende rollen, en met de verschillen in toon en gedrag die daarbij horen. Verder zouden interne toezichthouders minder vaak moeten leunen op hun besturen voor de informatie over welke relevante zaken er spelen in bijvoorbeeld de lokale politiek of het sociaal domein. Die informatie is nodig om de besturen en de strategie te kunnen evalueren.

Voortdurend gesprek over rollen en rolvastheid

Bij mbo-instellingen waar het samenspel goed gaat, blijken bestuurders en raden van toezicht voortdurend met elkaar te spreken over hun rollen en hun rolvastheid. We constateren meerdere oorzaken waardoor het soms (tijdelijk) minder goed gaat. Zo ontbreekt het bij de raden soms aan inzicht in de span of control van bestuurders.