Rapporten rond VMBO Maastricht en LVO-bestuur openbaar

Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij VMBO Maastricht in het voorjaar van 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs dit najaar verschillende onderzoeken uitgevoerd. Elf scholen van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn nader onderzocht. Daarbij is beoordeeld of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de borging van de onderwijskwaliteit. Daarnaast is het bestuurlijk handelen van LVO onderzocht en heeft de inspectie beoordeeld hoe het bestuur de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. De rapporten zijn na hoor en wederhoor definitief vastgesteld en nu openbaar.

Afspraken over herstel tekortkomingen scholen 

Bij verschillende scholen zijn tekortkomingen geconstateerd. De scholen hebben herstelopdrachten gekregen en het bestuur en de directies van LVO-scholen zijn daar direct mee aan de slag gegaan. De inspectie houdt de komende tijd toezicht om vast te stellen in hoeverre de inspanningen het beoogde effect hebben. Met het bestuur van LVO zijn hierover goede afspraken gemaakt.

Handelen LVO-bestuur onderzocht, vervolg gericht op herstel

In het onderzoek over het bestuurlijk handelen concludeert de inspectie onder meer dat er sprake is geweest van ernstige nalatigheid van het bestuur en de raad van toezicht. Ook in dit rapport zijn herstelopdrachten geformuleerd. In het rapport is ook een zienswijze van LVO opgenomen. 

Het bestuur onderschrijft de hoofdlijnen en conclusies van de rapporten, maar in de zienswijze gaat het bestuur wel zeer kritisch in op de totstandkoming van de oordelen door de inspectie. Onder meer daarover hebben inspectie en bestuur inmiddels met elkaar gesproken. Inspectie en bestuur hebben daarbij gezamenlijk uitgesproken dat, ondanks die eerdere opvattingsverschillen, alle partijen nu hun aandacht moeten richten op het bouwen aan goed onderwijs bij alle LVO-scholen. 

Het inmiddels grotendeels vernieuwde bestuur is voortvarend aan het werk gegaan met de vastgestelde knelpunten op het gebied van bestuurlijk handelen. In de afgelopen weken hebben inspectie en het bestuur ook constructief overlegd over de vorm en inhoud van het vervolgtoezicht. 

De betreffende rapporten zijn via de onderstaande link te vinden.