Breder onderzoek naar scholen Maastricht en bestuur LVO

De Inspectie van het Onderwijs voert een breder onderzoek uit bij scholen en bestuur van stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Doel is in kaart te brengen hoe het bij VMBO Maastricht kon gebeuren dat alle schoolexamens gebreken vertoonden. Sinds januari 2016 heeft de inspectie verschillende onderzoeken en interventies bij VMBO Maastricht uitgevoerd. Het meest recente onderzoek loopt sinds mei 2018, naar een van de VMBO Maastricht-scholen. Dit onderzoek wordt nu uitgebreid met een steekproefonderzoek bij andere scholen die onder het LVO-bestuur vallen. Parallel gaat de inspectie het bestuurlijk handelen van het LVO-bestuur onderzoeken.

Inspectie deed eerder kwaliteitsonderzoek en interventies

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid toezicht gehouden op het VMBO Maastricht, in de vorm van kwaliteitsonderzoek en verschillende soorten interventies. De inspectie reageerde hiermee op signalen over lesuitval die zij ontving over VMBO Maastricht, die op 1 augustus 2015 voortgekomen was uit Porta Mosana vmbo, Sint Maartenscollege vmbo en het Bonnefantencollege. Naar aanleiding van de recente grote problemen rond het schoolexamen wordt het onderzoek nu verbreed.

Eindrapport in het najaar

De onderzoeksvraag is of het onderwijs van voldoende kwaliteit is, en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de examenkwaliteit, de onderwijstijd, het pedagogisch klimaat en de werking van de klachtenprocedure.

De inspectie is in de eerste week van juli gestart met de voorbereiding en heeft het onderzoek inmiddels aangekondigd bij het bestuur van stichting LVO. Het eindrapport van dit onderzoek zal in het najaar gereed zijn.

Onderzoek naar bestuurlijk handelen

Parallel aan het onderzoek bij de scholen doet de inspectie onderzoek naar het bestuurlijk handelen van het LVO-bestuur. Dat onderzoek richt zich erop hoe het bestuur heeft gehandeld rond de onderwijskwaliteit - in het bijzonder de examenkwaliteit, de onderwijstijd - rond het pedagogisch klimaat en de werking van de klachtenregeling. De centrale vraag daarbij luidt: is het bestuurlijk functioneren van stichting LVO voldoende om de kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit en de financiële continuïteit op korte termijn weer op een voldoende niveau te krijgen? Ook dit onderzoek is inmiddels gestart en bij het bestuur van stichting LVO aangekondigd, en de resultaten worden in het najaar gepubliceerd.

Examens monitoren

Tot slot monitort de inspectie de werkzaamheden van de externe examencommissie bij toezicht VMBO Maastricht. Zoals bekend stelde de inspectie in juni vast dat het eigen Programma van toetsing en afsluiting (PTA, het schoolexamen) van VMBO Maastricht op grote schaal niet was uitgevoerd. Daarop heeft de inspectie op 27 juni aan het LVO-bestuur een zogeheten herstelopdracht gegeven. Die opdracht houdt kort gezegd in dat het bestuur ervoor moet zorgen dat de leerlingen de ontbrekende onderdelen van het schoolexamen alsnog kunnen maken, voor 1 januari 2019. Onder voorwaarden, zo geeft de opdracht aan, mag dat een beperkter aantal onderdelen van het PTA betreffen. Een externe examencommissie begeleidt dit proces, waarbij de inspectie de voortgang en kwaliteit ervan monitort.