Meer meldingen bij de vertrouwensinspecteurs

In het schooljaar 2016/2017 hebben de Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs in totaal 2074 meldingen ontvangen. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van het schooljaar ervoor. De meeste meldingen (1004) gingen over psychisch geweld, gevolgd door 554 meldingen over fysiek geweld. Dat blijkt uit de factsheet  meldingen vertrouwensinspecteurs over het schooljaar 2016-2017 die 29 maart 2018 is gepubliceerd.

Psychisch geweld

Iets meer dan de helft van alle meldingen bij de vertrouwensinspecteurs ging over een vorm van psychisch geweld. Bij psychisch geweld gaat het bijvoorbeeld om grove en langdurige pesterijen. Daarover kwamen 576 meldingen binnen.

Fysiek geweld

Het aantal meldingen fysiek geweld is licht gedaald naar 554. Bijna vier op de tien meldingen gingen over mishandelingen. Het ging dan bijvoorbeeld om een vechtpartij op het schoolplein met soms ernstige gevolgen. Ook waren ouders soms betrokken bij grensoverschrijdende incidenten in en rond de school.

Seksueel misbruik

Er kwamen 106 meldingen over seksueel misbruik binnen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorig schooljaar. Bijna een op de drie meldingen gaat over ontucht of een ongewenste relatie tussen leraar en leerling. In iets meer dan de helft van de meldingen betrof de klacht een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon.

Seksuele intimidatie

Het afgelopen schooljaar waren er 247 meldingen over seksuele intimidatie. Daarbij gaat het in ruim één op de drie meldingen om ongewenste hinderlijke aanrakingen. Ook ongewenst gedrag via de sociale media en ongewenst non verbaal gedrag kwamen vaak voor. In bijna vier op de tien meldingen is de beschuldigde een met taken belast persoon. Dit is een betekenisvolle stijging ten opzichte van schooljaar 2015/2016.

Discriminatie en radicalisering

Het aantal meldingen van discriminatie is ten opzichte van het vorige schooljaar met de helft toegenomen (van 28 naar 42). Zestig procent ging over discriminatie op grond van ras, gevolgd door discriminatie op grond van geloof (31%). De vertrouwensinspecteurs hebben in totaal drie meldingen over radicalisering ontvangen, allemaal gerelateerd aan zorgen van scholen over radicaliserende leerlingen.

VOG regelmatig vernieuwen

Wettelijk zijn schoolbesturen en scholen verplicht om te zorgen voor sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. Kinderen en jongeren moeten kunnen leven én leren in een veilige omgeving zonder seksueel of ander geweld. De inspectie roept scholen daarom op om werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, onderwijs ondersteunend personeel en leerlingen.
Verder adviseert de Inspectie scholen om bij sollicitaties altijd referenties na te trekken en om de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van hun medewerkers regelmatig te vernieuwen.

Over de vertrouwensinspecteurs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering.
Meldingen hierover kunnen (en in geval van seksueel misbruik: moeten) worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Als de vertrouwensinspecteur, al dan niet samen met het schoolbestuur concludeert dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een zedenmisdrijf, dan is het schoolbestuur verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie. De vertrouwensinspecteur ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.