Afhandeling signaal over examen door CvTE correct verlopen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de verschillende signalen van een docent over het vwo-examen Frans op een correcte wijze afgehandeld. Dit concludeert de inspectie na analyse van de door het CvTE ondernomen acties.

Begin juni 2017 heeft de docent contact gezocht met de inspectie over het vwo-examen en het correctiemodel Frans. Volgens de docent zou er ingegrepen moeten worden in de gang van zaken bij het centraal examen Frans, omdat er sprake zou zijn van fouten in het examen.

Inspectie ziet toe op functioneren CvTE

De inspectie heeft geen bevoegdheid om toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van de examens. Wel houdt zij toezicht op de kwaliteit van het functioneren van het CvTE. Vanwege de vragen die er waren over het examen heeft de inspectie onderzocht of het CvTE het signaal correct heeft afgehandeld.

CvTE is correct omgegaan met signalen

Hiervoor heeft de inspectie aan het CvTE gevraagd om aan te geven hoe ze is omgegaan met de signalen van de docent over het vwo-examen Frans. Uit de toelichting van het CvTE concludeert de inspectie dat het CvTE procedureel correct heeft gereageerd op de bezwaren. Het CvTE heeft hierbij gehandeld volgens de lijn die geldt voor docentbetrokkenheid bij de totstandkoming en normering van de examens.

Meermalen contact geweest

De inspectie baseert deze conclusie op de volgende feiten:

  • Het CvTE stelt standaard via de Examenlijn docenten en vakverenigingen zoals Levende Talen in de gelegenheid om te reageren op de examens. Deze reacties vormen onderdeel van het overleg voorafgaande aan de vaststelling van de N-term, waarmee de normering van de examens bepaald wordt. Het CvTE heeft deze reacties ook bij de examens Frans betrokken bij het bepalen van de N-term.
  • Sinds 2009 heeft de docent geregeld contact gehad met het CvTE over de examens Frans.
  • In februari 2017 heeft de docent een gesprek gehad met de voorzitter en de directeur van het CvTE. In dit gesprek zijn de leidende procedures tot vaststelling van de examens inclusief het correctievoorschrift besproken, net als de procedures bij de normering. De docent is tijdens dit gesprek uitgenodigd om zitting te nemen in een commissie of werkgroep die zich bezighoudt met het examen Frans.
  • In mei 2017 heeft de docent drie maal contact gelegd met de examenlijn over de examens Frans. In alle gevallen heeft het CvTE inhoudelijk gereageerd.