Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie (vve) in G37 verbeterd

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 grootste steden van ons land is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De verbeteringen zijn zowel te zien in het gemeentelijk beleid, als bij de educatie op de voor- en vroegscholen. De Inspectie van het Onderwijs meldt dit in de eindrapportage van de kwaliteitsmonitor 2015/2016, met de titel “Investeren loont!”.

De onderzochte gemeenten voldoen aan de wettelijke eisen. Daarbij stimuleren ze de kwaliteit van vve door afspraken te maken over onder andere het ouderbeleid en de kwaliteitszorg. Ook op de voor- en vroegscholen zelf gaat het beter. Steeds meer locaties betrekken de ouders bij het stimuleren van het kind. Verder is er veel vooruitgang te zien in het pedagogisch klimaat.

De inspectie benadrukt het belang van goede afspraken tussen gemeenten, scholen en kinderopvang over de doelen die ze willen bereiken. Dit is mede van belang door de ontwikkelingen rond vve, zoals de harmonisatie van de kinderopvang en de vorming van integrale kindcentra.

Nu de kwaliteitsmonitor vve afgerond is, gaat de inspectie over op signaalgestuurd toezicht. Daarnaast zal de inspectie steekproeven uitvoeren, om de algemene kwaliteit van vve in beeld te krijgen.