Onderwijsbesturen hebben meer aandacht voor hun toekomstperspectief

Steeds meer onderwijsbesturen hebben in hun jaarverslag aandacht voor hun toekomst. Dat blijkt uit onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs verrichte naar de aanwezigheid van zogenoemde ‘continuïteitsparagrafen’ in de jaarverslagen over 2014.

Het percentage besturen dat in hun jaarverslag cijfers opneemt over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de leerlingaantallen, de personeelsformatie en de financiële positie is gestegen van 80% over 2013 naar meer dan 95% over 2014. Uit een inhoudelijke beoordeling van toelichtingen in het jaarverslag, blijkt echter dat de continuïteitsparagrafen nog lang niet altijd aan de vereiste kwaliteit voldoen. Dat blijkt uit het rapport  ‘Naar een versterking van het toekomstperspectief in jaarverslagen van de Inspectie van het Onderwijs.

Informatiewaarde moet beter

De inspectie constateert dat de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf  nog versterkt moet worden. Zo zijn meerjarenbegrotingen nog niet altijd beleidsrijk. Daarmee hebben ze nauwelijks of geen toegevoegde waarde. En als er veel onzekere factoren zijn, bijvoorbeeld bij verwachte krimp, wil de inspectie dat er meer informatie wordt vermeld over de aanpak van het bestuur.

Verdiepend onderzoek

De continuïteitsparagraaf is geen doel op zich. Het geeft een beeld over de strategische keuzes die het bestuur maakt en de financiële effecten daarvan op de langere termijn. Het levert de raad van toezicht, de medezeggenschap en andere belanghebbenden materiaal op om daarover in gesprek te gaan met de bestuurder. De inspectie verrichte een verdiepend onderzoek onder 16 besturen om interne processen voor de totstandkoming van de continuïteitsparagrafen in beeld te brengen. De uitkomsten hiervan zijn ook te vinden in het inspectierapport. 

Belang goede verantwoording

De inhoudelijke kwaliteit van de continuïteitsparagraaf behoort een goed beeld te geven van zowel het toekomstperspectief als van de bestuurskracht. Bestuurders kunnen hierin aan hun interne en externe stakeholders laten zien hoe zij sturen en hoe zij grip houden op toekomstige ontwikkelingen. Strategische keuzes en een visie op toekomstige ontwikkelingen komen idealiter tot stand in een goed samenspel met belanghebbenden.

Het is belangrijk dat de voorschriften rond de continuïteitsparagraaf voor iedereen bekend en helder zijn. Daarover gaat de inspectie in gesprek met onderwijskoepels, accountants en het ministerie.

Schoolbesturen zijn sinds 2013 verplicht om een zogenoemde continuïteitsparagraaf op te nemen in hun jaarverslag. Daarin wordt een driejarige doorkijk gegeven over de financiële ontwikkelingen. Dan gaat het om de vraag of het schoolbestuur goede sturing heeft ingericht, en in de nabije toekomst beschikt over voldoende financiële middelen om de voortgang van het onderwijs en de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.