Samenwerking Belastingdienst en Onderwijsinspectie over afdrachtvermindering onderwijs

Om de kwaliteit van opleidingen te waarborgen en de juiste toepassing en zorgvuldige verantwoording van de fiscale tegemoetkoming voor bedrijven te bevorderen, hebben de Onderwijsinspectie en de Belastingdienst een samenwerkingsovereenkomst met elkaar getekend. Daarin staat dat beide instanties elkaar over en weer zullen informeren als zij een vermoeden hebben van onregelmatigheden in het gebruik van de WVA.

Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen een fiscale tegemoetkoming krijgen voor de opleiding van hun medewerkers. Dit kan dankzij de WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen). Voorwaarde om voor de WVA in aanmerking te komen is onder meer dat de opleiding van de werknemer plaatsvindt binnen een door het ministerie van OCW erkende opleiding en voldoet aan de kwaliteitseisen die het ministerie stelt.

Niet altijd is door de Belastingdienst vast te stellen of aan deze eisen voor de tegemoetkoming wordt voldaan. Als de opleidingen niet erkend zijn, of als de opleiding wel erkend is, maar in de praktijk niet aan de kwalificaties wordt voldaan, is ten onrechte WVA toegepast. De Belastingdienst kan deze onterecht genoten aftrek nog vijf jaar terugvorderen.

Als blijkt dat de opleiding weliswaar erkend is, maar in de praktijk inhoudelijk niet aan de kwalificatie-eisen voldoet, kan de Onderwijsinspectie de licentie van de opleiding intrekken. Ook kan bij onderwijsinstellingen die Rijksbekostiging krijgen onterecht verstrekte bekostiging door de Inspectie van het Onderwijs worden teruggevorderd.

De komende periode wordt een pilot gehouden waarvan het doel is beter zicht te krijgen op mogelijk oneigenlijk en ondoelmatig gebruik van de WVA. Bij de WVA gaat de Belastingdienst over het fiscale toezicht, de Onderwijsinspectie over de kwaliteitseisen van de opleidingen en ook over het financieel toezicht bij de door de Rijksoverheid bekostigde instellingen. De Belastingdienst kan bij vermoedens van onregelmatigheden fiscale informatie delen met de onderwijsinspectie op basis waarvan de onderwijsinspectie kan beoordelen of aan de kwaliteitseisen is voldaan. Op haar beurt kan de onderwijsinspectie in geval van bedrijfsopleidingen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen haar kennis over die opleidingen delen met de Belastingdienst.