Bestrijding van achterstanden vergt extra inspanning

In de brochure ‘Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo’ maakt de inspectie duidelijk wat scholen in het voortgezet onderwijs te doen staat om de achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen te bestrijden, en hoe ze zich voor kunnen bereiden op de referentieniveaus. Scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben deze brochure digitaal ontvangen.

In de brochure komt ook de invulling van het toezicht op deze beide thema’s uitgebreid aan de orde. Zo hoopt de inspectie voldoende duidelijkheid te verschaffen over wat scholen te doen staat en wat zij van de inspectie kunnen verwachten. 
Scholen en besturen in het voortgezet onderwijs hebben deze (digitale) brochure met brief vandaag ontvangen.

Nieuwe wet

Steeds meer scholen voor het voortgezet onderwijs zijn zich terdege bewust van de noodzaak daadwerkelijk iets te doen aan het bestrijden van achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal en van het rekenen. In 2010 is de ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ ingevoerd. Met de invoering van deze referentieniveaus, krijgen scholen meer handvatten om de achterstandsproblematiek daadwerkelijk aan te pakken.

De invoering van de nieuwe wet heeft niet alleen consequenties voor de examenstructuur, maar heeft ook onderwijsinhoudelijk en organisatorisch de nodige gevolgen. De implementatie van dit alles vraagt tijd en extra inspanning van de scholen.

Wat betekent dit voor scholen?

De inspectie stelt de komende jaren bij schoolbezoeken en bestuursgesprekken de bestrijding van achterstanden nadrukkelijk aan de orde. Met name het systematische karakter van de bestrijding van achterstanden zal besproken worden en de vraag naar de resultaten en effecten van de inspanningen.

De wettelijke basis hiervoor is tweeledig:

  • In 2005 is ‘het structureel en op herkenbare wijze bestrijden van achterstanden’ als een belangrijke opdracht aan de school vastgelegd in artikel 6c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).
  • Daarnaast verlangt de ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ dat scholen de leerlingen goed voorbereiden op de te bereiken referentieniveaus voor taal en rekenen.

De hoop is met gezamenlijke inspanningen de komende jaren daadwerkelijke een structurele afname van de achterstanden te bereiken.