Inspectie monitort intensivering bestrijding taalachterstand jonge kinderen

De Inspectie van het Onderwijs gaat na of de 37 grootste gemeenten er voldoende in slagen om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken. Deze gemeenten krijgen de komende jaren tientallen miljoenen euro extra van het ministerie van OCW. Daarmee moeten ze zorgen voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen.

De inspectie zal de effecten van deze impuls monitoren en in kaart brengen. Daartoe heeft ze in 2011 al een nulmeting uitgevoerd. In 2013 en 2015 wordt opnieuw een bestandsopname uitgevoerd. Op deze website staan op dit moment de gemeentelijke vve-rapporten en de locatierapporten. Daarmee is het mogelijk om het landelijke beeld te vergelijken met afzonderlijke gemeenten of locaties.