Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toezicht op rec’s en cvi's

Regionale expertisecentra (rec’s) zijn samenwerkingsverbanden van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Per rec beoordeelt een onafhankelijke commissie voor de indicatiestelling (cvi) op basis van landelijke criteria of een leerling een indicatie krijgt. Zo’n indicatie geeft recht op plaatsing op een school voor (v)so, maar ouders kunnen hun geïndiceerde kind ook inschrijven in het reguliere onderwijs met extra middelen, een zogenoemd leerlinggebonden budget (ook wel ‘rugzakje’ genoemd). Naast het in stand houden van een onafhankelijke cvi, hebben de rec’s tot taak om ouders te begeleiden naar indicatiestelling en, na het verkrijgen van een indicatie, bij het vinden van een passende speciale of reguliere school. Verder coördineren de rec’s de ambulante begeleiding van leerlingen met een rugzakje in het reguliere onderwijs.

Oordeel

 Rec
Een rec wordt op kwaliteit beoordeeld. Een rec is zeer zwak bij een negatief oordeel op een of meer normindicatoren voor de wettelijke taken (coördinatie van de ambulante begeleiding, begeleiding van de ouders, in stand houden van een onafhankelijke cvi). Een rec is zwak bij een positief oordeel op deze normindicatoren, maar een negatief oordeel op de normindicator voor management en organisatie. Een rec krijgt basistoezicht toegekend wanneer alle normindicatoren voldoende zijn en er geen andere ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld.

Cvi
Als het cvi in minimaal 80 procent van de besluiten aan de wettelijke vereisten voldoet (oftewel het indicatiebesluit op de juiste grondslag heeft genomen), geeft de inspectie het kwaliteitsoordeel conform de norm af. Bij het kwaliteitsoordeel niet volgens de norm komt de cvi onder geïntensiveerd toezicht van de inspectie te staan.

Daarnaast gaat de inspectie na of er risico’s zijn bij de wijze waarop de cvi omgaat met de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van organisatorische en administratieve aspecten bij de indicatiestelling. De inspectie onderzoekt dossiers op: volledigheid, bevoegdheid rapporteurs, gebruik juiste meetinstrumenten, onderbouwing van de besluiten en toepassing van de wettelijk voorgeschreven beslistermijnen. De inspectie geeft het nalevingsoordeel conform wettelijk voorschrift af als wordt voldaan aan de norm van 100 procent. Wordt hier niet aan voldaan dan zal de inspectie komen met een opdracht tot herstel op de desbetreffende indicatoren.

Overgangsfase

De invoering van passend onderwijs zal leiden tot herziening van het stelsel van rec’s en cvi’s. Tot die tijd houdt de inspectie toezicht volgens de huidige wetgeving. In 2011 en 2012 zal de inspectie extra alert zijn op de indicatiestelling door de cvi’s. Als de huidige systematiek van indicatiestelling verdwijnt, moet in de overgangsfase immers wel steeds een actueel beeld beschikbaar zijn van de ontwikkelingen in aantallen en aard van de indicaties. Zo nodig treedt de inspectie corrigerend op.