Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoger onderwijs

Het toezicht op het hoger onderwijs is geregeld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Onze taken in het hoger onderwijs vertalen we in de volgende onderdelen van het toezicht.

Taken

  1. We beoordelen en bevorderen de kwaliteit van het stelsel voor hoger onderwijs. We rapporteren hierover in onder andere themarapporten, het jaarlijkse Onderwijsverslag en via sectorbeelden.
  2. We beoordelen en bevorderen de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel. We houden geen toezicht op de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) maar op het functioneren van het accreditatiestelsel in Nederland. Het toezicht op het accreditatiestelsel vindt plaats op grond van een afzonderlijk toezichtkader dat tegen de zomer van 2014 wordt vastgesteld en openbaar gemaakt.
  3. We beoordelen en bevorderen de financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en continuïteit bij bekostigde instellingen.
  4. We doen incidenteel onderzoek bij instellingen als er sprake is van ernstige klachten of signalen. Hoewel we geen klachten behandelen, kunnen klachten of een klachtenpatroon een signaal vormen van een mogelijke tekortkoming in de kwaliteit of in de naleving van wet- en regelgeving. Signalen over (mogelijke) tekortkomingen kunnen ook naar voren komen in een onderzoek in het kader van stelseltoezicht.
  5. We adviseren over toetredingsaanvragen indien rechtspersonen voor hoger onderwijs willen toetreden tot het stelsel van erkend hoger onderwijs.

Samenwerking met de NVAO

De inspectie en de NVAO hebben een samenwerkingsprotocol  afgesloten om een logisch, effectief en samenhangend stelsel van extern toezicht op, en kwaliteitsborging van, het hoger onderwijs te realiseren. In dit protocol is vastgelegd hoe de inspectie en de NVAO samenwerken bij het uitvoeren van hun wettelijke taken.

Kwaliteit van opleidingen

De kwaliteit van individuele opleidingen in het hoger onderwijs wordt bewaakt met het accreditatiestelsel. Dat wordt beheerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie  (NVAO). Alleen door de NVAO geaccrediteerde opleidingen worden door de overheid erkend en ontvangen bekostiging.

Onderzoeken in 2015

De onderzoeken die we in 2015 uitvoeren, vindt u in ons Jaarwerkplan.

Publicaties

Alle onderzoeksrapportages over het hoger onderwijs vindt u in het overzicht van publicaties.

E-nieuwsbrief

Ongeveer vier keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief  over het hoger onderwijs waarop u zich kunt abonneren.

Klachten over het hoger onderwijs

Lees wat u kunt doen met een klacht over het hoger onderwijs.

Stuur door