Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoger onderwijs

Het toezicht op het hoger onderwijs is geregeld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).

Het toezicht van de inspectie

Naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten heeft staatssecretaris Zijlstra het voornemen om het toezicht op en de accreditatie van het hoger onderwijs aan te passen. Hiervoor wordt een wetswijziging voorbereid. Vanwege de val van het kabinet en de adviesprocedure bij de Raad van State is het wetsvoorstel nog niet aan de Kamer aangeboden.

Kwaliteit

De kwaliteit van individuele opleidingen in het hoger onderwijs wordt bewaakt met het accreditatiestelsel. Dat wordt beheerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Alleen door de NVAO goedgekeurde (geaccrediteerde) opleidingen worden door de overheid erkend en ontvangen subsidie. De inspectie houdt toezicht op het functioneren van het accreditatiestelsel als geheel. 

Naleving wet- en regelgeving

De inspectie ziet erop toe dat instellingen voor hoger onderwijs de wet naleven. Daarbij ligt de nadruk op de regels voor:

  • het verzorgen van onderwijs;
  • de voorlichting daarover;
  • het toepassen van de vooropleidingseisen bij toelating van studenten;
  • het afnemen van examens en promoties;
  • het uitreiken van diploma's.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door de uitvoering van een bepaald onderdeel van de wet te onderzoeken of door incidenteel de naleving bij een hogeschool of universiteit te onderzoeken, bijvoorbeeld na meldingen over het niet naleven van wettelijke voorschriften. Ook onderzoekt de inspectie op welke manier de besturen en raden van toezicht ervoor zorgen dat de wetten zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarnaast onderzoekt de inspectie in themaonderzoeken specifieke aspecten van het hoger onderwijs. Dit kan op verzoek van de minister.

Onderzoeken in 2014

In 2014 onderzoeken we:

  • hoe ontwikkelen zich selectie en toegankelijkheid in het hoger onderwijs?;
  • het functioneren van examencommissies in het hoger onderwijs;
  • verbeteringen in het leraarschap en in de lerarenopleidingen.

Deze onderzoeken, evenals het onderzoek naar het accreditatiestelsel, staan in ons Jaarwerkplan 2014. Ze worden ook vastgelegd in informatieafspraken met het ministerie van OCW, de HBO-raad en de VSNU. Alle onderzoeken die wij gepubliceerd hebben, vindt u in het overzicht van publicaties.

Nieuwsbrief hoger onderwijs

Ongeveer vier keer per jaar brengt de inspectie een nieuwsbrief over het hoger onderwijs uit.

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief over het hoger onderwijs. In het Onderwijsverslag 2012/2013 leest u meer over ontwikkelingen en trends in het hoger onderwijs.

Stuur door