Cookies op Onderwijsinspectie.nl Ja Nee Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overzichten examenleveranciers

Beoordelingen van exameninstrumenten en diensten leveranciers

Een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de examenkwaliteit en dus ook voor de kwaliteit van de ingekochte exameninstrumenten en/of -diensten. Het toezicht van de inspectie is gericht op de onderwijsinstellingen. Als de inspectie ingekochte instrumenten en diensten tegenkomt worden deze onderzocht, zo nodig bij de leverancier zelf.  Daarmee geeft de inspectie ook een oordeel over de producten en diensten van leveranciers.
Als een inkopende instelling het ingekochte instrument en/of de dienst ongewijzigd inzet in de examinering, dan wordt de beoordeling van de leverancier vervolgens overgenomen in het rapport van het onderzoek naar de examenkwaliteit van de instelling zelf, zonder dat aanvullend onderzoek nodig is.

Met het oog op het belang van standaardisering voor de examenkwaliteit en de rol van de examenleveranciers daarbij, zal de inspectie daarnaast periodiek en steekproefsgewijs onderzoek doen bij examenleveranciers om de kwaliteit van hun examenprocessen en ingezette exameninstrumenten te beoordelen.
Onze aanpak is nader uitgewerkt in een plan van aanpak.

Overzichten examenleveranciers

De uitkomsten van onze beoordeling van de exameninstrumenten en -diensten bij de leveranciers staan in een overzicht per leverancier. Eens per kwartaal actualiseren wij dit overzicht.

Wat is het doel van het overzicht?

Het overzicht geeft een beeld van exameninstrumenten en -diensten per leverancier die de inspectie heeft beoordeeld. Het overzicht vormt een hulpmiddel voor mbo-instellingen bij de besluitvorming over de eventuele inkoop bij leveranciers van exameninstrumenten en -diensten.

Welke informatie bevat het overzicht?

Het overzicht bevat voornamelijk actuele exameninstrumenten van leveranciers. Maar ook exameninstrumenten die in het verleden zijn beoordeeld en die blijkens onderzoek nog in gebruik kunnen zijn op de instellingen, komen in het overzicht voor.
Voor de eindtermgerichte opleidingen is de beoordeling weergegeven per deelkwalificatie. Voor de beroepsgerichte opleidingen is de beoordeling weergegeven voor de gehele opleiding of voor kerntaken. Dit laatste wordt in de kolom ‘naam variant’ toegelicht. De exameninstrumenten van de leveranciers van talen zijn op taal, taalvaardigheden en niveau gerubriceerd. Daarbij is geen koppeling gelegd met specifieke beroepsgerichte opleidingen.
Exameninstrumenten en -diensten met een onvoldoende oordeel, onderzoeken wij na verloop van tijd opnieuw bij de leverancier.

Meer informatie

In de overzichten examenleveranciers hieronder staan de beoordelingen per leverancier. De getoonde overzichten zijn naar de stand van zaken in januari 2014. Vragen hierover kunt u stellen via het contactformulier.

Stuur door

Meer informatie