Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

E-nieuws voortgezet onderwijs november 2013

4 november 2013

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Lezersonderzoek nieuwsbrief en Onderwijsverslag 2011/2012

Wij horen graag uw mening over twee van onze informatieproducten: de digitale nieuwsbrief (E-nieuws) die vier à vijf keer per jaar verschijnt en het Onderwijsverslag 2011/2012 dat in april is uitgekomen. Met deze informatie kunnen we onze producten verbeteren en nog beter laten aansluiten op uw behoeften. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. De vragenlijst is tot vrijdag 29 november in te vullen. Vul de vragenlijst in.

Hoofdinspecteur Rick Steur verlaat de inspectie

Rick Steur, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs, heeft per 1 november de inspectie verlaten. Hij gaat dan als trainer en adviseur aan de slag. Rick Steur heeft sinds voorjaar 2009 als hoofdinspecteur gewerkt, na een eerdere periode in de jaren negentig als inspecteur. Hij heeft met grote inzet aan ons belangrijke werk bijgedragen. Daarbij zette hij een schat aan kennis en ervaring in. Rick Steur heeft de inspectie in al die jaren naar het onderwijsveld en ministerie van OCW gepresenteerd. Wij zijn dankbaar voor zijn bijdrage. Lees verder over zijn opvolger Monique Vogelzang.

Aangepast Toezichtkader voortgezet onderwijs 2013

In het voorjaar is proefgedraaid met het aangepaste Toezichtkader vo. We hebben hier uitgebreid ervaring mee op kunnen doen tijdens de schoolbezoeken. Op basis van onze ervaringen is zowel een interne evaluatie uitgevoerd als evaluaties in de klankbordgroepen bestaande uit leden van besturen en directies. Deze evaluaties hebben geleid tot een aantal aanpassingen die per 1 augustus 2013 zijn ingegaan. Lees meer over het aangepaste Toezichtkader.

Toezicht naleving richtlijnen onderwijstijd schooljaar 2013/2014

In de nieuwsbrief van juni 2013 is aangekondigd dat het toezicht op de naleving van de richtlijnen voor onderwijstijd vanaf 1 augustus 2013 is opgenomen in het reguliere, risicogerichte toezicht. Lees meer over de richtlijnen onderwijstijd.

Vernieuwingen in het toezicht

Ook binnen de inspectie is de verdere ontwikkeling van het toezicht in beweging. We willen de komende jaren een meer gedifferentieerde vorm van toezicht ontwikkelen (van (zeer) zwak tot goed en excellent) om ons meer te kunnen richten op scholen die weliswaar aan de basisnorm voldoen, maar veel meer uit hun leerlingen kunnen halen. De inzet is om scholen hierdoor te prikkelen om zelf actief tot verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs te komen. Iedere leerling heeft er immers recht op dat zijn talenten zo optimaal mogelijk worden ontplooid!

De inspectie heeft een start gemaakt met de vernieuwingen in het toezicht. De Tweede Kamer wordt waarschijnlijk later dit jaar over de eerste opzet geïnformeerd. Dan ontvangen ook alle besturen en scholen een speciale nieuwsbrief waarin u meer kunt lezen over onze plannen.

Jaarwerkplan 2014

‘Effectief toezicht voor goed onderwijs’, dat is ook in 2014 ons motto. Hoe we ons hierop willen richten staat in het Jaarwerkplan 2014. In dit plan gaat het voornamelijk om onze concrete toezichtactiviteiten, maar ook beschrijven we een aantal nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen. Lees meer over het Jaarwerkplan 2014.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 juli 2013 zijn beroepskrachten die werken met jongeren, verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat (bijvoorbeeld) een leraar moet doen bij een vermoeden van geweld. Lees meer over de meldcode.

Gedoogconstructie vrijstellingen LOOT meenemen naar vavo

In de nieuwsbrief vo van OCW van 12 september 2013 werd aangekondigd dat wordt gewerkt aan een aanpassing van het Eindexamenbesluit vo om mogelijk te maken dat LOOT-leerlingen eventuele ontheffingen van hun vo-school kunnen meenemen bij uitbesteding aan het vavo.
Vooruitlopend op de aanpassing van het Eindexamenbesluit vo gedoogt de inspectie dat een LOOT-leerling zijn vrijstelling voor een bepaald vak kan meenemen naar het vavo en zullen we niet handhavend optreden.

Informatie regelgeving invoering kernvakken, slaag-zakregeling en referentieniveau’s

Scholen vragen regelmatig naar informatie over de veranderde regelgeving met betrekking tot de invoering van kernvakken, slaag-zakregeling en referentieniveaus. De informatie hierover wordt gepubliceerd op twee officiële websites van de overheid examenblad.nl en steunpunttaalenrekenenvo.nl. Lees meer over veranderende regelgeving.

Bewaartermijn archiefbescheiden

Naar aanleiding van een signaal dat de Erfgoedinspectie meldde bij de Inspectie van het Onderwijs, willen we u vragen alle gegevens die betrekking hebben op het toekennen van diploma’s tot nader order te bewaren. Lees meer over de bewaartermijn.

Financieel continuïteitstoezicht per 1 september 2013

Het financieel toezicht van de inspectie wordt eenvoudiger. In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gaan we werken met twee in plaats van drie soorten toezichtarrangementen. Daarnaast zijn de indicatoren voor onze jaarlijkse financiële risicoanalyse aangescherpt. Zo hebben we meer zicht op risico’s die zich op de langere termijn kunnen voordoen.

Het duurt even voor deze aanpassingen zijn verwerkt in onze toezichtkaders. Tegelijkertijd verandert onze werkwijze niet ingrijpend. Daarom informeren we u voor dit moment via deze nieuwsbrief. Een uitgebreide toelichting kunt u lezen op onze website.

Nieuw opgerichte scholen

Eind 2012 is de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) gewijzigd. Het toezicht op nieuw bekostigde scholen is aangescherpt. De wetswijziging is van kracht met ingang van schooljaar 2013/2014. Wat houdt de wetswijziging in? Lees hier meer over.

Uitkomsten onderzoek examendiefstal en -fraude en kwaliteit Ibn Ghaldoun

De inspectie heeft begin juli een breed opgezet onderzoek ingesteld naar de kwaliteit en de financiële situatie op Ibn Ghaldoun. Dit naar aanleiding van de examendiefstal en –fraude op die school. Het is ongebruikelijk om in deze nieuwsbrief op ontwikkelingen bij individuele scholen of besturen in te gaan. Vanwege de samenhang met de examendiefstal, die uiteindelijk het hele voortgezet onderwijs raakte, maken we hier een uitzondering op. Het onderzoek richtte zich op de vraag of er voor Ibn Ghaldoun – gegeven de examendiefstal – perspectief op voldoende kwaliteit binnen een periode van twee jaar was. Dat vertrouwen was er niet, noch bij de inspectie, noch bij het bestuur. Lees meer over het onderzoek.

Pilot leerwinst/toegevoegde waarde

Met ingang van het schooljaar 2012/2013 is de inspectie, in overleg met OCW, gestart met de pilot leerwinst en toegevoegde waarde voortgezet onderwijs (LTW-vo). Deze pilot is bedoeld om samen met scholen te onderzoeken hoe op hun school de leerwinst van leerlingen (en daarmee mogelijk ook de toegevoegde waarde van hun school) in kaart kan worden gebracht. De 28 pilotscholen worden hierbij ondersteund door begeleiders van Oberon en onderzoekers van het Kohnstamm Instituut.

Het eerste jaar van deze tweejarige pilot is afgerond en hiervan zijn in oktober schoolrapporten uitgekomen. Die worden besproken met de deelnemende scholen. Het Rijswijks Lyceum is een van de scholen die meedoet aan de pilot. Lees het interview.

Wat ziet de inspectie als basisschooladvies?

Ieder jaar in september/oktober vraagt de inspectie bij vo-scholen de basisschooladviezen op van leerlingen in het derde leerjaar. Deze gegevens gebruiken we bij het bepalen van het onderbouwrendement. Vanaf schooljaar 2015-2016 vraagt de inspectie deze gegevens niet meer op bij de scholen, maar zal die direct betrekken uit BRON po. Om die overgang soepel te laten verlopen gaat de inspectie de door vo-scholen opgegeven adviezen controleren door deze te vergelijken met BRON po. Van vo-scholen wordt verwacht dat zij bij de gegevenslevering van aankomend najaar, net als in de voorgaande jaren, de onderwijskundige adviezen opgeven zoals basisscholen die opnemen in BRON po.

Inspectie brengt animatie ‘Onderwijstoezicht in beeld’ uit

De Inspectie van het Onderwijs heeft een nieuwe animatie uitgebracht die het inspectietoezicht in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs in vogelvlucht uitlegt. De animatie is gemaakt om doelgroepen, zoals leraren en ouders, een beeld te geven van wat de inspectie doet, hoe we dat doen en waarnaar we kijken als we op schoolbezoek komen.

Bekijk de animatie.

Recente publicaties:

Vragen?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet op deze website kunt vinden? Stel dan uw vraag via het contactformulier.

Aan- of afmelding e-nieuwsbrief

Wilt u geïnformeerd worden over nieuwe publicaties en nieuwsbrieven van de Inspectie van het Onderwijs? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief en/of publicaties van de inspectie. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs(toezicht).

Stuur door

Terug naar nieuwsbrievenlijst