Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Krachtig meesterschap: forse stappen gezet

14 maart 2013

Lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering, met name voor de verhoging van het vakinhoudelijk niveau. Dit blijkt uit het ‘Eindrapport van de monitor krachtig meesterschap’ van de Inspectie van het Onderwijs.

In de monitor is onderzocht wat er is gebeurd naar aanleiding van de nota ‘Krachtig meesterschap. Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011’ (2008) van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

In de monitor is gekeken naar de activiteiten van lerarenopleidingen op de volgende terreinen:

  1. de ontwikkeling van kennisbases en -toetsen
  2. opleiden in de school
  3. het bevorderen van studiesucces door intake- en studiekeuzegesprekken, summercourses en diversiteit
  4. het bevorderen van meer academici voor de klas en excellentie door de educatieve minor, de academische pabo, 'Eerst de Klas'.

Forse stappen

Er zijn forse stappen gezet in de richting van landelijk vergelijkbare opleidingscurricula. Verder zijn in het wetenschappelijk onderwijs nieuwe wegen naar het leraarschap ontwikkeld, zoals de educatieve minor en de academische pabo. Ook het 'opleiden in de school', waarbij lerarenopleiding en school nauw samenwerken, heeft duidelijk meerwaarde voor de betrokken studenten. Er is daarbij nog wel veel aandacht nodig voor systematische kwaliteitscontrole, vooral wat betreft de kwaliteit van begeleiding en beoordeling van studenten.

Verbeterpunten

De inspectie constateert ook dat er nog veel moet gebeuren. De ontwikkeling van kennisbases en -toetsen heeft meer tijd gekost dan gepland. De invoering hiervan zal nog veel inspanning kosten, vooral bij de pabo’s. Het is (nog) niet mogelijk om vast te stellen wat de effecten voor het leraarschap zijn van de verschillende activiteiten, omdat de betrokken studenten nog niet zijn afgestudeerd of tot het vak zijn toegetreden.

Niveau en functioneren leraren

In de komende tijd zal moeten blijken wat de impact is van de ontwikkelingen op het eindniveau en het functioneren van beginnende leraren. De inspectie adviseert betrokken partijen bij de verdere ontwikkeling systematisch na te gaan wat de effecten zijn van de verschillende activiteiten en of daadwerkelijke kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden.

Stuur door

Meer informatie

Terug naar nieuwslijst